กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญและต่อต้าน

การเรียกรับสินบนทุกรูปแบบการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เป็นความผิดทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ

(ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔

มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ )

และ(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปรามปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗’๖)

หากมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ใดๆ สามารถแจ้งให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทราบทันทีเพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่

www.ditp.go.th

หรือโทร ๑๒ ๕o๗ ๘๓๐๕