สาธารรัฐตุรกีเล็งเห็นความสำคัญของตลาดในประเทศเอเชีย พร้อมร่วมมือยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เล็งเอเชียเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและตลาดที่มีศักยภาพในอนาคต
สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอังการา เปิดเผยว่า สาธารรัฐตุรกีเล็งเห็นถึงความสำคัญของศักยภาพทางการค้าของประเทศในแถบเอเชีย โดยในปัจจุบัน มูลค่าการค้าระหว่างสาธารรัฐตุรกีและประเทศแถบเอเชียมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นร้อยละ 26 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของสาธารรัฐตุรกี และนับว่าเป็นมูลค่าที่น้อยกว่าที่ควร และสามารถเพิ่มมากขึ้นได้อีกในอนาคต เนื่องจากสาธารรัฐตุรกีเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสหภาพศุลการ (Customs Union) กับสหภาพยุโรป อีกทั้งมีสายการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่เพียบพร้อม ประเทศตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ และมีประชากรวัยทำงานที่มีความรู้และทักษะ ทำให้สาธารรัฐตุรกีพร้อมจะสร้างประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้าเพื่อจะได้มีส่วนสำคัญในการผลิตและกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ
นอกจากความร่วมมือทางการค้า สาธารรัฐตุรกียังให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการลงทุนภายในประเทศจากต่างชาติ เพื่อให้ใช้สาธารรัฐตุรกีเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก โดยสร้างเขตการค้าเสรีพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีจากประเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตภายในประเทศและการส่งออก โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเช่น เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร อากาศยาน การขนส่ง การสร้างเรือ การท่องเที่ยว การศึกษา และการสร้างภาพยนตร์ โดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือกับประเทศในแถบเอเชียเป็นพิเศษ สำหรับประเทศไทยซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) กับสาธารรัฐตุรกี จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะทำการศึกษาโอกาสทางการค้าที่เหมาะสมกับสินค้าของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายตลาดของการค้าระหว่างประเทศอีกทางหนึ่ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
27 กรกฎาคม 2564

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2