สิงคโปร์มีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมในประเทศต่ำกว่าร้อยละ 1 จึงพยายามผลักดันกลยุทธ์ต่างๆในการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ หนึ่งในกลยุทธ์ดังกล่าวคือ การพัฒนาเทคโนโลยีทางอาหารและการเกษตร (Food Tech and Agri Tech) ผ่านกองทุนต่างๆเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งการทำฟาร์มในร่ม/ แนวตั้งเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของอาหารที่ผลิต
แต่ถึงอย่างนั้น ปริมาณผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะผลไม้สดที่สิงคโปร์ไม่สามารถเพาะปลูกได้เอง ทำให้ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงยังมีโอกาสทางการค้าในการส่งออกผักและผลไม้ไปยังสิงคโปร์อีกมาก ควรศึกษากฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารและผลไม้ ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของชาวสิงคโปร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดสากล
ที่มาข้อมูล: ข่าวประจำสัปดาห์ สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สิงคโปร์ (8-12 สิงหาคม 2565)