ข้อดีของการค้าออนไลน์ในปัจจุบันก็คือ เติบโตอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน แต่ละวันมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ข้ามประเทศกันอย่างมหาศาล เพราะผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงตัวเลือกสินค้ามากขึ้น ผู้ขายสามารถเข้าถึงตลาดที่ใหญ่กว่าเดิม แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ผู้ซื้อจะต้องเจอกับการจัดเก็บภาษีในประเทศปลายทาง ซึ่งบ่อยครั้งทำให้ลดความได้เปรียบด้านราคาของสินค้าในประเทศต้นทางไปได้
สำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์มายังประเทศออสเตรีย เทคนิคที่ควรทราบคือ อัตราการยกเว้นภาษีศุลกากรแต่ต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มคือกรณีที่สินค้ามีราคาไม่เกิน 150 ยูโร
หากมูลค่าสินค้าเกินจาก 150 ยูโร จะต้องคำนวณราคาสินค้ารวมกับค่าขนส่งและประกันภัยเพื่อมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีศุลกากร ทั้งนี้อัตราการคำนวณแตกต่างกันตามประเภทสินค้า และจากนั้นจึงนำยอดรวมมาบวกภาษีมูลค่าเพิ่มอีก

ดังนั้น ผู้ขายสินค้าออนไลน์มายังประเทศออสเตรีย ควรจะศึกษาวิธีการระบุลักษณะสินค้าและราคาอย่างชัดเจน แนบหลักฐานที่มีการแสดงมูลค่าสินค้ามาในบรรจุภัณฑ์เช่น ใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวประจำสัปดาห์: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา
#MOC #DITP #OMD #TradeOpportunities #Vienna #eCommerce 

ดูน้อยลง