สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับด้านความโดดเด่นด้าน Soft Power ในลำดับต้นของโลกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2566 Brand Finance ซึ่งเป็นผู้จัดทำ Global Soft Power Index 2023 ได้จัดอันดับสหราชอาณาจักรเป็นลำดับที่ 2 ของโลก จากการสำรวจความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลจำนวน 100,000 คน ใน 100 ตลาดทั่วโลก 

คำจำกัดความของ Soft Power ได้แก่ การใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรม คุณค่าทางสังคม เพื่อโน้มน้าวให้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนหรือคล้อยตาม โดย Brand Finance ได้กำหนดหัวข้อที่มีส่วนสำคัญต่อ Soft Power หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 

1) ความคุ้นเคย (Familiarity) คือ แบรนด์ของชาติซึ่งคนทั่วไปรู้จักคุ้นเคย

2) ชื่อเสียง (Reputation) คือ ภาพลักษณ์ด้านบวกของแต่ละชาติ

3) อิทธิพล (Influence) คือ ระดับของความสามารถในการโน้มน้าวในระดับนานาชาติ

Brand Finance ได้ทำการสำรวจทั้ง 3 หัวข้อหลักข้างต้นในมิติ 8 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจการค้า การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรมประเพณี สื่อสารมวลชน การศึกษาและวิทยาศาสตร์ การให้คุณค่าของคน และความยั่งยืน 

การจัดอันดับ Soft Power ในครั้งนี้ สหรัฐอเมริกา ได้รับการจัดอันดับที่หนึ่ง สหราชอาณาจักรลำดับที่สอง และเยอรมนี ญี่ปุ่น จีน และฝรั่งเศส ตามลำดับ ส่วนประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 41 ในปีนี้ ตกจากตำแหน่งที่ 35 ในปีก่อนหน้า สำหรับสหราชอาณาจักรนั้น Brand Finance ระบุว่าในปี 2565 ที่ผ่านมาทั่วโลกจะจดจำการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และการขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ซึ่งสถาบันกษัตริย์ของสหราชอาณาจักรเป็น Soft Power ที่สำคัญที่สุดของสหราชอาณาจักร

ขณะที่ภาครัฐของสหราชอาณาจักรเองได้กำหนดเป้าหมายให้สหราชอาณาจักรเป็นมหาอำนาจทาง Soft Power (Super Power) โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ Global Britain ซึ่ง British Council เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการดังเอกสาร Policy Insight “Global Britain : the UK’s Soft Power advantage (2021) สรุปได้ดังนี้ 

  • สหราชอาณาจักรเป็นอันดับ 1 ในการใช้ Soft Power เพื่อการสร้างความสนใจและดึงดูด ขณะที่เป็นอันดับ 2 ในด้านการเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ G 20
  • สหราชอาณาจักรมี Soft Power ที่แข็งแกร่งในกลุ่มประเทศ Commonwealth หรือกลุ่มประเทศอาณานิคมเดิม รวมถึงประเทศในเอเชีย ขณะที่การออกจากการเป็นสมาชิกสหภายยุโรป หรือ Brexit ส่งผลให้ Soft power ของสหราชอาณาจักรในยุโรปมีแนวโน้มลดลง 
  • จุดแข็งของสหราอาณาจักรใน Soft Power  ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมทั้งในด้านประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และกีฬา รวมถึงการศึกษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทั่วโลกยังคงให้การยอมรับ ซึ่งสหราชอาณาจักรจะต้องมีนโยบายและแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจนในการรักษาความเป็นผู้นำในด้านเหล่านี้ใว้
  • ความเห็นเพิ่มเติม
  • สหราชอาณาจักรนับเป็นประเทศระดับนำในการใช้ Soft Power เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ ขณะที่ประเทศไทยเองมี Soft Power ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 กลุ่มได้แก่ อาหารไทย ธุรกิจภาพยนตร์และละคร การออกแบบแฟชั่นและผ้าไทย ศิลปะป้องกันตัวได้แก่ มวยไทย 
  • เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เคยจัดทำความตกลงร่วมกับ British Council สำนักงานประเทศไทย ในการร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง พัฒนา และขยายความร่วมมือในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม งานหัตถกรรม การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกัน โดยนับจากการจัดทำความตกลง ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแต่ได้หยุดไปในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน จะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักรเพื่อขยายความร่วมมือร่วมกันต่อไป
  • สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
  • มีนาคม 2566