รัฐบาลเช็กเตรียมยกเว้น VAT ค่าไฟ/ค่าแก๊ส

รัฐบาลเช็กประกาศยกเว้นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับค่าใช้จ่ายกลุ่มพลังงาน (ค่าไฟฟ้า/ค่าแก๊ส) ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2564 ภายหลังสถานการณ์ค่าไฟฟ้าและแก๊สที่ปรับตัวสูงขึ้น และล่าสุดผู้ผลิตพลังงานทางเลือกรายใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กได้ยุติการผลิตลง

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคำไฟฟ้าและก๊าซดังกล่าว เป็นมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะสามารถประหยัดเงินไฟฟ้าได้ประมาณ 350 เช็กคราวน์ สำหรับการจ่ายค่าไฟฟ้า 1,000 เช็กคราวน์ต่อเตือน

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของกระทรวงการคลัง สามารถทำได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะดำเนินการได้เมื่อมีความจำเป็น โดยคาดว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมา การยกเว้นการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เคยดำเนินการมาแล้วสำหรับสินค้าหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

นอกจากมาตรการดังกล่าว รัฐบาลเช็กอาจจะไม่เรียกเก็บเงินจำนวน 8,000 ล้านเช็กคราวน์ ที่ก่อนหน้านี้ ได้กำหนดให้ภาคเอกชนให้การสนับสนุนเงินสำหรับแหล่งพลังงานทดแทน ทั้งนี้ เงินสนับสนุนแหล่งพลังงานทดแทนยอดรวมต่อปี คือ 47,000 ล้านเช็กคราวน์ โดยภาครัฐสนับสนุนเงินจำนวน 27,000 ล้านเช็กคราวน์ และส่วนที่เหลืออีก 20,000 ล้านเช็กคราวน์ ครัวเรือนและบริษัทเป็นผู้จ่าย ซึ่งครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เมกกะวัตต์ต่อชั่วโมงจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินในส่วนนี้

บทวิเคราะห์/โอกาส/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับตัว

มาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐบาลเซ็ก สำหรับค่าใช้ไฟฟ้าและแก๊สของครัวเรือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของผู้บริโภค ที่กำลังเผชิญกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปลายปีที่ผู้บริโภคต้องใช้เม็ดเงินในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาส และแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการขาดแคลนชิปที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ แต่คาดว่ามาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าพลังงานดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และทำให้เศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้

ทิศทางและแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของตลาดเป้าหมาย เป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยควรติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อการวางแผนการผลิต การกำหนดราคาสินค้า และการบริหารจัดการต้นทุนแบบครบวงจร สำหรับในภาวะเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายนั้น แนวทางการพัฒนาสินค้า นอกเหนือจากการบริหารจัดการต้นทุนแล้ว ควรเน้นที่ความคุ้มค่าและคุณประโยชน์ของสินค้า เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาจะค่อนข้างยากลำบาก เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ดังนั้น การสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า รักษาคุณภาพ และมีนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจึงมีความสำคัญและสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืน

ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก (ต.ค. 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *