รัฐบาลยูเออีกำหนดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ

รัฐบาลยูเออีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงและการใช้ดิจิทัลรองรับ โดยได้กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาประเทศกว่า 30 แผน และลงมติเห็นชอบกำหนดให้ Digital Economy เป็นยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน โดยตั้งเป้าให้ GDP ของเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นจาก 9.7% เป็น 19.4% ภายในระยะเวลา 10 ปี

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่เพื่อมุ่งพัฒนาประเทศสู่อนาคตภายใต้แผน The Principles of the 50 เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Projects of the 50 ยุทธศาสตร์ชาติ 50 ปีโดยมีเป้าหมายนำอุตสาหกรรมการผลิตของยูเออีเข้าสู่เวทีโลก รวมถึงผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในนวัตกรรมและแรงงานทักษะทางด้านอุตสาหกรรมขั้นสูงในระดับโลก พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสินค้านวัตกรรมแห่งอนาคตให้กลายเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน   

กลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วยข้อริเริ่มและโครงการ (initiatives and programmes) มากกว่า 30 แผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ผ่านแนวทาง 5 แนวทางใหม่   ด้วยกลไกแบบครบวงจร สําหรับการวัดการเจริญเติบโตและวัดตัวชี้วัดเป็นระยะ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด คณะรัฐมนตรีได้ลงมติจัดตั้งคณะทำงาน โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวง State for Artificial Intelligence, Digital Economy, and Teleworking Applications เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจในการตัดสินใจ มีคณะทำงานที่มีศักยภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน สร้างกรอบกฎระเบียบสำหรับการให้บริการด้านดิจิทัลใหม่ๆ การบริหารจัดการข้อมูลและบริการทางการเงินแบบดิจิทัลการสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลให้ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจเพื่อให้มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ  โดยมีจุดหมายให้เศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วนใน GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นเท่าตัวภายในปี 2574

นอกจากนี้รัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นการลงทุนด้านดิจิทัล ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เพื่อสร้างยูเออีให้เจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืน ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ขนาดใหญ่ด้วยการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน เช่น สร้างเขตอุตสาหกรรมพิเศษ Dubai Internet City  และ Dubai Silicon Oasis ที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ICT เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสําหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง เช่น ด้านสุขภาพ อวกาศ การบิน การป้องกันประเทศ การขนส่ง การค้าปลีก และบริการทางการเงิน เป็นต้น ภายในโซนเหล่านี้ บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าและส่งออก 100% สามารถส่งเงินทุนและผลกําไรกลับประเทศ 100% และการยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา 50 ปี 

รัฐบาลยูเออีพยายามลดความซับซ้อนของกฎระเบียบและนโยบาย อาทิ ออกกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ปฎิรูปกฎหมาย Commercial Law ให้ความสะดวกนักลงทุนต่างชาติเปิดธุรกิจในยูเออีได้เสรีมากขึ้น

ตามรายงานล่าสุดของสถาบันตะวันออกกลางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คาดว่าการใช้จ่ายด้าน ICT ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะสูงถึง 23 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2567

เศรษฐกิจดิจิทัลปัจจุบัน

ขณะนี้เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันของประชาชนในยูเออี ได้แก่

– การคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Transportation) พัฒนารูปแบบการให้บริการการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินอัจฉริยะไร้คนขับ

– การเกษตร  (Smart Agriculture) ขยายการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การใช้สารกำจัดศัตรูพืช การใช้เทคนิคทําฟาร์มสมัยใหม่ เช่น การทําฟาร์มในแนวตั้ง  การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ (Aquaculture) และการปลูกพืชไร้ดิน (hydroponics) เพื่อเร่งความพอเพียงและความมั่นคงในการผลิตอาหารพืชผักสด และลดการสูญเสียทรัพยากรเพื่อให้สามารถพึ่งพาอาหารด้วยตนเอง

– การให้บริการของภาครัฐแบบอัจฉริยะ (Smart Governmental Services) เช่น ต่อทะเบียนใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ และระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นของ สคต. ณ เมืองดูไบ

เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การขนส่ง การขาย และการบริการ

ผลดีของการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล 

– สามารถลดต้นทุนต่ำลงทั้งในการประกอบการไม่ว่าในด้านการผลิต ด้านการจำหน่าย 

– ช่วยให้เกิดการต่อยอดในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลอดเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค

– การขยายตัวของ E-commerce ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ต้นทุนในการดำเนินการลดต่ำลง เช่น การขายของทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องมีร้านค้า ความสะดวกของผู้ซื้อที่ไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อของ 

– สามารถขยายการจ้างงานและสร้างการจ้างงานในลักษณะใหม่ ๆ อันเป็นผลจากการเกิดสินค้าการตลาดและรูปแบบการค้าขายใหม่    

– ทำให้เกิดการลงทุนธุรกิจข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น เช่น การจองโรงแรมและทริปท่องเที่ยว การลงทุนซื้อหุ้นต่างประเทศ การค้าขายเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ

ซึ่งการพัฒนาสู่ “Digital Economy” อย่างเต็มรูปแบบของยูเออีในการเอาชนะความท้าทายต่างๆ จะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของไทยเช่นกัน

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ (เมษายน 2565)
Gulf News

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *