Mr. Mateusz Morawiecki นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ ได้ประกาศมาตรการ Anti-inflation shield ในวงเงินงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อของโปแลนด์ที่สูงที่สุดในรอบ 20 ปี โดยเตรียมประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย มาตรการด้านภาษีและการให้เงินสนับสนุน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

– มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน (เริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป) และยกเลิกอัตราภาษีการค้า (retail taxes) ในต้นปี 2565

– มาตรการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของก๊าซหุงต้มและระบบทำความร้อน รวมถึงค่าบริการไฟฟ้าจากร้อยละ 23 เหลือร้อยละ 8  และยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตภาคครัวเรือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2565

– มาตรการใช้เงินช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในวงเงินระหว่าง 4,000 – 11,500 บาทต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ก๊าซหุงต้ม ระบบทำความร้อน และค่าบริการไฟฟ้า โดยเบื้องต้นคาดว่ามีจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับผลกระทบประมาณ 5 ล้านครัวเรือน

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็น

รัฐบาลโปแลนด์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อของโปแลนด์จะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าและบริการปรับราคาสูงขึ้นตามไปด้วย และเชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อซึ่งจะเห็นผลในสิ้นปี 2564 ขณะเดียวกันก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบทางด้านการเงินของครัวเรือนในประเทศตลอดช่วงฤดูหนาวนี้ อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนมองว่ามาตรการดังกล่าวอาจเป็นการกระตุ้นให้ภาวะเงินเฟ้อของประเทศเพิ่มสูงขึ้นไปอีกและอัตราเงินเฟ้ออาจอยู่ที่ร้อยละ 8 ในสิ้นปี 2564 นี้

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ (พฤศจิกายน 2564)
Polish Press Agency

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2