แม้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะผ่อนปรนมาตรการทางสาธารณสุขและอนุญาตให้ร้านค้าต่าง ๆ เปิดดำเนินการได้ตามปกติมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ผู้บริโภคฝรั่งเศสยังคงพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักของโรค Covid-19 โดยไปจับจ่ายสินค้าที่ห้างร้านเท่าที่จำเป็น และเน้นซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต โดยแนวโน้มผู้บริโภคแบ่งออกเป็นสองฝั่งชัดเจน คือ กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับราคา และกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ

นอกจากนี้ยอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมได้ลดลงร้อยะ 1.7 นับจากเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากพนักงานบริษัทส่วนใหญ่สามารถกลับไปทำงาน ณ สถานที่ทำงานได้ตามปกติแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อเตรียมอาหารเที่ยงทานที่บ้าน  ซึ่งในทางกลับกันยอดผลประกอบการของผู้ประกอบการร้านอาหารกลับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.5 นับจากเดือนมกราคม 2564

ในด้านพฤติกรรม ผู้บริโภคบางส่วนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในลักษณะซื้อสินค้า/บริการแก้แค้น (revenge shopping) จากการที่อัดอั้นไม่ได้จับจ่ายซื้อของบางประเภทมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้จากการสำรวจ ผู้บริโภคฝรั่งเศสประมาณร้อยละ 56 ต้องการตอบแทนตัวเองด้วยการซื้อสินค้า/บริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8 โดยเฉพาะการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง และเดินทาง

สำหรับพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างร้าน ผู้บริโภคยังคงพฤติกรรมไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่บ่อยครั้ง ใช้เวลาน้อยในแต่ละครั้ง ไม่ไปพร้อมกับบุตรหลาน และยังคงจับจ่ายสินค้าบางส่วนผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้มีการศึกษา
โดย Kantar Worldpanel ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีก 8 ปีก่อนที่ผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสจะกลับเข้ามาจับจ่ายสินค้าในห้างร้านในระดับเดียวกับช่วงก่อนวิกฤตโรคระบาด

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (พฤศจิกายน 2564)
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ Les Echos (https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/consommation-la-moindre-frequentation-des-magasins-se-confirme-1360305)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2