จากสถานการณ์ที่เริ่มผ่อนคลายจากภาวะแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งกินเวลาถึง 2 ปี ทำให้ร้านอาหารเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการอย่างเต็มตัวส่งผลให้มีความต้องการเนื้อไก่เพื่อประกอบอาหารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคนฝรั่งเศสนิยมบริโภคเนื้อไก่มากเป็นอันดับสอง รองจากเนื้อหมู โดยมีปริมาณการบริโภคเฉลี่ยปีละ 30 กิโลกรัม/คน ข้อมูลของ FranceAgrimer ระบุว่า ในปี 2021 ฝรั่งเศสมีการนำเข้าเนื้อไก่เพิ่มมากขึ้นถึง 41-45% และมีการนำเข้าจากประเทศในสหภาพยุโรปเป็นปริมาณเพียง 8% โดยได้รับการเปิดเผยจากประธานกลุ่มผู้ประกอบการค้าเนื้อไก่ ว่าในปัจจุบันกว่าครึ่งของเนื้อไก่ที่ใช้บริโภคในประเทศซึ่งระบุว่านำเข้าจากเบลเยี่ยม โปแลนด์ และเนเธอร์แลนด์นั้น ความจรงิแล้วเป็นการนำเข้าเนื้อไก่จากประเทศอื่นเช่นบราซิล ไทย และยูเครน แล้วนำมาบรรจุหีบห่อใหม่เพื่อส่งต่อ
จากความต้องการในการใช้เนื้อไก่เพื่อปรุงอาหารทานเองที่บ้าน และการเปิดร้านอาหารในยุคหลังโควิด ทำให้มีความต้องการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณการผลิตเนื้อไก่ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ และฝรั่งเศสยังได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก ส่งผลให้อัตราการผลิตเนื้อไก่ภายในประเทศต่ำลง ต้องพึ่งพาการนำเข้ามากยิ่งขึ้น
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายสำคัญของสหภาพยุโรป จึงควรรักษามาตรฐานของเนื้อไก่เพื่อใช้ในการส่งออก และพัฒนาคุณภาพเนื้อไก่ให้มีความหลากหลายด้านราคาเพื่อขยายตลาดผู้บริโภคนอกเหนือจากตลาดเดิม

ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (4-10 กรกฎาคม 2565)
#MOC #DITP #OMD #TradeOpportunities #France #Food