ผลิตภัณฑ์จากพืชเป็นที่ต้องการในตลาดสหรัฐอเมริกา

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงมีความยั่งยืนด้วยการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุที่ทำจากพืช โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มความงามและเสื้อผ้า กำลังได้รับความสนใจเป็นที่นิยมและต้องการของผู้บริโภคอเมริกันมากขึ้น

จากรายงานการศึกษาวิจัยผู้บริโภคประจำปีของสภาผลิตภัณฑ์จากพืชของสหรัฐฯ พบว่า ผู้บริโภคแสดงความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุหมุนเวียนและยั่งยืน มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ผู้บริโภคอเมริกันร้อยละ 61 ให้ความสนใจต่อผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่ทำจากพืชหรือการใช้วัตถุดิบที่ทำจากพืช
  • ร้อยละ 65 ก่อนตัดสินใจซื้อจะคำนึงถึงสินค้าที่ทำจากพืช รวมทั้งสินค้ากลุ่มเสื้อผ้า เครื่องสำอาง กลุ่มความงาม และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเครื่องสำอาง
  • ร้อยละ 57 ระบุว่า มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งจำนวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53 ในปี 2563
  • ร้อยละ 89 ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบที่ทำจากพืช
  • ร้อยละ 62 ให้ความสนใจในผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำนวัตกรรมสินค้าที่ทำจากพืช

นอกจากนี้ ในรายงาน ได้ระบุว่า ในช่วงปี 2563-2564 ผู้บริโภคอเมริกันมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำจากพืชเพิ่มมากขึ้น

  • ร้อยละ 47 คุ้นเคยกับสินค้าที่ใช้วัสดุข้าวโพด (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37)
  • ร้อยละ 35 คุ้นเคยกับสินค้าที่ใช้วัสดุไม้ไผ่ (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30)
  • ร้อยละ 31 คุ้นเคยกับสินค้าที่ใช้วัสดุถั่วเหลือง (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26)
  • ร้อยละ 33 คุ้นเคยกับสินค้าที่ใช้วัสดุจกัญชง (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23)

บทวิเคราะห์

ปัจจัยการขยายตลาดผลิตภัณฑ์จากพืช

ผลิตภัณฑ์จากพืชทำจากวัสดุที่ได้มาจากวัตถุดิบหมุนเวียนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการผลิตได้หลากหลาย ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากพืชได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็นลำดับด้วยแรงผลักดันสำคัญ 3 ประการ คือ (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อม (2) แนวโน้มผู้บริโภค และ (3) พันธกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ

ตลาดผลิตภัณฑ์จากพืชในสหรัฐฯ

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืชในสหรัฐฯ มีมูลค่าต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ต่ำกว่าปีละประมาณ 470 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการจ้างงานประมาณ 4.6 ล้านคน และสหรัฐฯ ยังส่งออกผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชไปต่างประเทศ ประมาณ 59 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีไบเดนกำหนดนโยบายลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming) เป็นเป้าหมายสสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและต้องปรับตัวในการนำเสนอสินค้าที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และปัจจุบัน ได้รับการสนองตอบจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ มีจำนวนผู้ประกอบการใหม่และสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้น และจำนวนสินค้าที่นำเสนอต่อตลาดเพิ่มมากขึ้น

โอกาสของผลิตภัณฑ์จากพืชของไทย

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ของประเทศไทย จะเป็นปัจจัยสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนและผลักดันการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชของไทย

สหรัฐฯ เป็นตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จึงเป็นช่องทางและโอกาสให้ผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชของไทยในขยายตลาดไปยังสหรัฐฯ กลุ่มสินค้า/นวัตกรรมที่จะได้รับความสนใจในสหรัฐฯ แยกเป็น 5 กลุ่มสำคัญ คือ

1. อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล อาหารจากพืช อาหารธรรมชาติ
2. ของใช้/ตกแต่งในครัวเรือนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ผลิตภัณฑ์ Personal Care &Beauty Care
4. บรรจุภัณฑ์สินค้า ทั้งชนิดสำหรับอาหาร และ ไมใช่อาหาร
5. วัสดุ/วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการปรับกระบวนการผลิต เช่น การเปลี่ยนของเสียจากการผลิต หรือ วัตถุดิบทดแทนสารเคมี เป็นต้น

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก (มกราคม 2565)
www.beautypackaging.com, January, 2022

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *