ปี 2565 กําลังจะผ่านพ้นไป ซึ่งหากมองย้อนกลับไปตลอดปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอาหารในแคนาดาพบกับการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งในเรื่องของราคาอาหารที่สูงขึ้นมาก ระเบียบและข้อบังคับด้านฉลากอาหารออกใหม่ รวมไปถึงความนิยมอาหารและการดูแลสุขภาพของชาวแคนาดา ดังนั้น เพื่อให้บริษัทอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงผู้ให้บริการอาหารต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมรับมือการดําเนินธุรกิจต่อไป จึงสรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลักไว้ดังนี้

  1. เงินเฟ้ออาหารสูงสุดในรอบ 40 ปี ในปี 2565 อัตราเงินเฟ้ออาหารในแคนาดามีการขยายตัวเร็วสุดในรอบ 40 ปีจากปัจจัยเสี่ยงหลายด้านรวมกัน อาทิ อากาศที่แปรปรวน ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น ปัญหาห่วงโซ่อุปทานอาหารขาดแคลน ปัญหาการเมืองในรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ชาวแคนาดาต้องระมัดระวังการจับจ่ายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้ออาหารออกไป เช่น ซื้ออาหารที่มีราคาถูกลง มองหาคูปองและส่วนลดมากขึ้น หันมาซื้อสินค้าPrivate Label ที่มีราคาถูกกว่าสําหรับปี 2566 ผู้เชี่ยวชาญวงการอาหารในแคนาดา ประเมินว่า ราคาสินค้าอาหารในแคนาดายังคงสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 5-7 โดยมีราคาผักสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 6-8 ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ผลิตสินค้าผักผลไม้แช่แข็งที่จะสามารถเตรียมผลผลิตได้ตลอดทั้งปี และตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่คํานึงถึงความคุ้มค่าของสินค้าอาหารแต่ละรายการมากขึ้น
  2. การเปลี่ยนแปลงฉลากอาหาร/เครื่องดื่มบนด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ในเดือนกรกฎาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา ได้ออกประกาศระเบียบฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใหม่ซึ่งเกี่ยวกับการบังคับการติดฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์(Front-of-package : FOP) สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ําตาล โซเดียม หรือไขมันสูง โดยกําหนดให้ผู้ผลิตต้องมีการระบุคําว่า “High in” สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปทั่วไป (GeneralPrepackaged food) ประเภทที่มีปริมาณไขมัน(Saturated fat) น้ําตาล และ/หรือโซเดียมเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 15 ของปริมาณที่เหมาะสมต่อการรับประทานแต่ละวัน (Daily Value) เพราะถือเป็นระดับที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคต่างๆ ตามมาได้ทั้งนี้ ประกาศระเบียบบังคับการติดฉลากด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ที่ออกมาใหม่นั้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา และจะอนุโลมให้บริษัทผลิตอาหารดําเนินการปรับเปลี่ยนฉลากให้ถูกต้องได้จนกระทั่งถึงวันที่ 1 มกราคม 2569
  3. แนวทางการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามความรุนแรงจากการใช้สารเสพติด ประเทศแคนาดาได้ยื่นขอเสนอนโยบายควบคุมปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์สําหรับชาวแคนาดาที่เข้มงวดขึ้นเพื่อจํากัดและลดความรุนแรงของผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยได้เสนอเกณฑ์ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ที่พอเหมาะไว้ดังนี้ ผู้ชายและผู้หญิงควรดื่มไม่เกิน 2 หน่วยต่อสัปดาห์ (ได้แก่เบียร์ 5% ปริมาณ 12 ออนซ์ไวน์ปริมาณ 12 ออนซ์ หรือสุรากลั่น 40% ปริมาณ 1.5 ออนซ์) จากแนวทางคําแนะนําปัจจุบันที่กําหนดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์สําหรับผู้ชายไว้ที่สัปดาห์ละ 15 หน่วยและผู้หญิง 10 หน่วย
    • สาเหตุของการปรับเปลี่ยนแนวทางการควบคุมดังกล่าว เพราะพบว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งหลายประเภท สุขภาพจิตและความรุนแรงต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ดี แนวทางการควบคุมปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ใหม่ จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มกราคม 2566
  4. อาหารเมดิเตอร์เรเนียน ยกให้เป็นอาหารสุขภาพที่ดีประจําปี2022 จากการจัดอันดับจาก U.S. News &World Report ได้ยกให้อาหารเมดิ-เตอร์เรเนียนเป็นอาหารสุขภาพที่ดีที่สุดประจําปี 2022 ซึ่งตามงานวิจัยกล่าวว่าอาหารเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน ภาวะสมองเสื่อม ความจําเสื่อม ภาวะซึมเศร้า ตลอดจนการลดน้ําหนัก และมีอายุยืนยาวขึ้นดังนั้นแล้ว การกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนยังจะได้รับความนิยมและความสนใจในกลุ่มผู้รักสุขภาพต่อไปในปี 2566 สําหรับอาหารประเภทนี้จะเน้นไปที่ผัก ผลไม้ น้ํามันมะกอก ปลา รวมทั้งอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยมีเนื้อแดง น้ําตาล และไขมันอิ่มตัวน้อย