สำนักงานสถิติแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ (Central Bureau van Statistiek : CBS) รายงานมูลค่าธุรกิจค้าปลีกในเนเธอร์แลนด์ โดยมีการคำนวณผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบวันช้อปปิ้ง (Adjusted for the shopping day-pattern) แล้ว ในปี 2564 ภาคธุรกิจค้าปลีกของเนเธอร์แลนด์มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.4 มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 มูลค่าการซื้อขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ส่วนมูลค่าการซื้อขายสินค้าอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และมูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 โดยในเดือนธันวาคม 2564 มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 6.2

ในปี 2564 แม้ว่ามูลค่าการซื้อขายในภาคธุรกิจสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.5 แต่ปริมาณการซื้อขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) มีอัตราลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มูลค่าการซื้อขายในภาคธุรกิจร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 2.2 มูลค่าการซื้อขายสินค้าของร้านจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Personal Care ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในปีดังกล่าวร้านจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนังประสบปัญหาการขาดทุนอย่างหนัก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการล็อคดาวน์ที่ทำให้ร้านค้าเหล่านี้ต้องปิดให้บริการในช่วงฤดูใบไม้ผลิและเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แต่ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทสันทนาการยังคงมีมูลค่าการซื้อขายใกล้เคียงกับปี 2563 ส่วนร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน สินค้า DIY เครื่องครัว และพื้น มีมูลค่าการซื้อขายลดลงอย่างมากในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงเป็นประวัติการณ์ แต่มูลค่าการซื้อขายสินค้าของ

ร้านค้าเหล่านี้ยังนับว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายในปี 2563 มีปริมาณการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และมีมูลค่าการซื้อขายในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.5 สำหรับร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะทาง (Specialist Shops) มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ภาคธุรกิจค้าปลีกสินค้าอาหารมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 7.6

มูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 23.6 ร้านค้าออนไลน์ (Web Shops) ที่มีกิจกรรมหลักบนแพลตฟอร์มคือการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 ส่วนผู้ค้าปลีกที่มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าหลากหลายช่องทาง (Multi-Channel Retailers) และมีการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นเพียงกิจกรรมเสริมมีมูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 29.4 แต่ก็ยังขยายตัวน้อยกว่าในปี 2563 ที่มูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์ขยายตัวสูงขึ้นถึงเกือบร้อยละ 44

ในเดือนธันวาคม 2564 ภาคธุรกิจค้าปลีกเนเธอร์แลนด์มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นที่ร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2563 มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 มูลค่าการซื้อขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 14.5 ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายสินค้าอาหารมีอัตราลดลงที่ร้อยละ 1.3 ส่วนมูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 2.1 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562 ธุรกิจค้าปลีกมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ ข้อมูลมูลค่าธุรกิจค้าปลีกได้มีการ

คำนวณผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบวันช้อปปิ้ง (Adjusted for changes in the shopping day-pattern) เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายสินค้าจะมีความแตกต่างกันในแต่ละวัน หากการคำนวณไม่คำนึงถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบวันช้อปปิ้ง (Shopping-day Pattern) มูลค่าธุรกิจค้าปลีกในเดือนธันวาคมปี 2564 จะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 7.6 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปี 2563

บทวิเคราะห์และความเห็น

แม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก ไม่น้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก อีกทั้งผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์ประเทศหลายครั้ง รวมถึงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้งและการเฉลิมฉลอง โดยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเดียวในยุโรปที่ประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์ประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว แต่มูลค่าธุรกิจค้าปลีกของเนเธอร์แลนด์ก็ยังคงขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4.4 และมูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์ยังขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 23.6 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจเนเธอร์แลนด์ และความสามารถของผู้บริโภคชาวดัตช์ในการปรับตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตให้เข้ากับยุค New Normal สามารถรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ และยังคงจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าของเนเธอร์แลนด์ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดี จึงเป็นโอกาสทางการค้าที่ดีสำหรับสินค้าส่งออกของไทยที่จะขยายตลาดมายังเนเธอร์แลนด์

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก (กุมภาพันธ์ 2565)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2