ธนาคารกลางของบราซิล แจ้งว่า ประมาณการสําหรับ GDP ปี 2022 ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการแก้ไขระเบียบวิธีซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์ครึ่งปีแรกที่ดีขึ้น แต่ยังคงมุมมองของการชะลอตัวสําหรับปี 2023 โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้มงวดทางการเงินรุนแรง ธนาคารกลางเห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 2.9% ในขณะที่ ประมาณการการเติบโตสําหรับปีหน้า 2023 ยังคงอยู่ที่ 1.0% “การคาดการณ์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะรวมกันในไตรมาสที่สี่ของปี2022 นี้และตลอดปี 2023 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่คาดการณ์ไว้และผลกระทบสะสมของนโยบายการเงินในประเทศบราซิล”ในขณะที่ นักเศรษฐศาสตร์เอกชนที่สํารวจโดยธนาคารกลางในการสํารวจรายสัปดาห์คาดการณ์ว่า GDP จะเพิ่มขึ้น 3.05% ในปี2022 และ 0.75% ในปี 2023สําหรับนโยบายการเงินผู้บราซิลจะยังคงระมัดระวังเพื่อดูว่าการถือครองอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของประเทศที่ 13.75% สําหรับ “ระยะเวลานานพอสมควร” จะเพียงพอที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะมาบรรจบกันหรือไม่ มิฉะนั้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจกลับมาอีกครั้ง ธนาคารกลางหยุดการเข้มงวดเชิงรุกชั่วคราวหลังจากเพิ่มขึ้น 12 ครั้งติดต่อกันซึ่งทําให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากระดับต่ําสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2% ในเดือน
มีนาคม 2021 เพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ ธนาคารกลางบราซิลจะ “ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการพัฒนานโยบายการคลังในอนาคต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ โดยมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อในอนาคต”

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เศรษฐกิจบราซิลขยายตัว 2.9% ปรับเพิ่มจาก 2% จาก 6 เดือนแรกจากภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และตลาดแรงงานที่ขยายตัว ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ภายหลังการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ รวมทั้ง การลงทุนขยายตัว คาดว่า การลงทุนในปี 2023 จะเพิ่มขึ้นอีก 15.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการจ้างงาน การที่เศรษฐกิจของบราซิลขยายตัวทําให้กําลังการซื้อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจบราซิลคาดว่าจะยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ซึ่งสคต. จะติดตามและดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการของไทยในตลาดบราซิลต่อไป เพื่อดึงดูดการซื้อสินค้าและบริการของไทยที่ผู้บริโภคบราซิลมีกําลังการซื้อมากขึ้น