ปัจจุบัน ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคครัวเรือนต่างก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน เป็นผลให้ทุกภาคส่วนต่างก็ใช้ชีวิตประจำวันในแบบที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เนื่องด้วยออสเตรเลียมีพื้นที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ประมาณ 35.7 ล้านเฮกตาร์ สินค้าที่ผลิต ส่วนใหญ่จึงเป็นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ธัญพืช ไวน์ และผลิตภัณฑ์เนยนม ซึ่งล้วนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและปลอดสารเคมี
ออสเตรเลียยังเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำและพัฒนาสถาปัตยกรรม อาคารและที่พักอาศัย โดยเน้นการออกแบบตัวอาคารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) รวมไปถึงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ประหยัดพลังงานและสีทาบ้านหรืออาคารที่ปลอดสารพิษ (VOC-free) เนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญกับนโยบายลดปัญหาโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ชีวิตที่มีคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก


นอกจากนี้ ออสเตรเลียตระหนักถึงผลเสียของปัญหาขยะฝังกลบที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมออกแบบและผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นในออสเตรเลียจึงให้ความสำคัญต่อการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยเลือกวัตถุดิบรีไซเคิลและการ Up-cycled มีการปรับใช้นโยบาย Zero-waste ในกระบวนการผลิตเพื่อความยั่งยืนและลดขยะฝังกลบ มากขึ้น (วัตถุดิบและการใช้แรงงานตามหลักการปฏิบัติของ Fair trade) เพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผลให้แบรนด์เสื้อผ้าประเภท Slow fashion ที่เน้นคุณภาพ ของสินค้า สวมใส่ได้นานและมีความคงทน เป็นที่นิยมอย่างมากของชาวออสเตรเลีย และคาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


หากผู้ประกอบการไทยสนใจจะขยายตลาดการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดสินค้าออสเตรเลีย ควรศึกษาความต้องการบริโภคสินค้าของชาวออสเตรเลียอย่างละเอียดถี่ถ้วน และตระหนักถึงการใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบ ที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงการใช้แรงงานอย่างมีจริยธรรม เพื่อพันธมิตรทางธุรกิจ สู่การพัฒนาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์กับความต้องการ


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือ หรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์