ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ชาวสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล และสัตว์น้ำ ดังนั้น ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตในสหราชอาณาจักรได้มีการหาแนวทางในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-Use Plastic) เช่น ในปี 2562 ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต Waitrose ได้ริเริ่มการจำหน่ายสินค้าแบบ Refill Station โดยผู้บริโภคสามารถนำบรรจุภัณฑ์มาเติมสินค้าเองได้ เพื่อเป็นการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าแบบ Refill เพิ่มขึ้นถึง 20% ในช่วง ม.ค. – มิ.ย. 2564 ทำให้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำอีกหลายแห่งวางแผนให้บริการแบบ Refill Station เช่น Asda, Marks & Spencer โดยสินค้าที่ให้บริการแบบ Refill Station ได้แก่ ผักและผลไม้แช่แข็ง น้ำยาทำความสะอาด อาหารแห้ง เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มที่ห้างจะขยายชนิดของสินค้าที่จำหน่ายในรูปแบบ Refill เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ผู้ประกอบการไทยจึงควรพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าไทย ทำให้มีการนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้นด้วย

ที่มาข้อมูล: รายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2