องค์การสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพลังงานฝรั่งเศส ADEME จะนำเสนอโครงการฉลากแสดงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสินค้าอาหารต่าง ๆ ต่อรัฐสภาภายในสิ้นปี 2564 โดยเป็นฉลากที่แสดงผลกระทบของสินค้าที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากโครงการได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา สินค้าอาหารต่าง ๆ จะต้องติดฉลากดังกล่าวตั้งแต่ช่วงสิ้นปี 2565

ในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลฝรั่งเศสร่วมมือกับองค์การสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพลังงานฝรั่งเศส (ADEME) หาทางออกเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในที่สุด ADEME ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในการกำกับ
ของกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน และกระทรวงอุดมศึกษาฝรั่งเศส ได้เตรียมโครงการฉลากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาฝรั่งเศส โดยฉลากจะมีลำดับตั้งแต่ระดับ A (สีเขียว) ไป E (สีแดง) จากเป็นมิตรไปสู่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หากโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาผ่านคณะทำงานเฉพาะ ฉลากดังกล่าวจะถูกบังคับใช้นับตั้งแต่
ช่วงสิ้นปี 2565 เป็นต้นไป ฉลากดังกล่าวนับเป็นความคิดริเริ่มของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสหภาพยุโรปรับทราบถึงโครงการดังกล่าว แต่ยังไม่ได้มีโครงการในลักษณะเดียวกันในระดับสหภาพยุโรป

คณะทำงานเฉพาะที่จะพิจารณาโครงการดังกล่าว มีกรรมการจากหลายภาคส่วนที่อาจได้รับผลกระทบหากฉลากดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ซึ่งประกอบด้วย ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการอาหาร ภาคการกระจายสินค้า ผู้บริโภค และ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งคณะทำงานฯ จะนำเสนอผลการพิจารณาต่อรัฐสภาเพื่อให้ลงมติในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ ADEME ยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน แต่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้

ความเห็น

จากในช่วงปีก่อนหน้าที่ได้เริ่มมีการบังคับใช้ฉลากให้คะแนนด้านโภชนาการกับสินค้าอาหารแล้ว ฉลากสิ่งแวดล้อมจะเป็นฉลากใหม่ที่จะถูกบังคับหากรัฐสภาเห็นชอบ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของรัฐบาลและผู้บริโภคที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมผ่านการบริโภคมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าอาหารมายังฝรั่งเศส ควรติดตามโครงการฉลากแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้ปรับปรุงหีบห่อบรรจุภัณฑ์สินค้าให้ถูกต้องตามระเบียบและสามารถส่งออกมายังฝรั่งเศสได้ต่อไป

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (พฤศจิกายน 2564)
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ Les Echos (https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/alimentation-le-casse-tete-explosif-de-la-note-environnementale-des-produits-1362630)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2