หลังจากที่ต้องปิดงานเร็วกว่ากำหนดเป็นเวลา 1 วันในปี 2563 และงดการจัดงานในปี 2564 งานแสดงสินค้าเกษตรนานาชาติฝรั่งเศสได้กลับมาต้อนรับเกษตรกรและผู้เข้าเยี่ยมชมอีกครั้งในปีนี้ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565

งานแสดงสินค้าเกษตรนานาชาติฝรั่งเศส (Salon International de l’Agriculture – SIA) ได้กลับมาจัดงานต้อนรับเกษตรกรและผู้เข้าเยี่ยมชมอีกครั้งระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Paris Porte de Versailles
ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส ซึ่งนับเป็นการจัดงานครั้งที่ 58 โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าประมาณ 1,000 บริษัทจากฝรั่งเศสและประเทศต่าง ๆ รวม 20 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ และผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ผลประกอบการร้อยละ 25 มาจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SIA

งาน SIA เป็นงานแสดงสินค้าด้านการเกษตรที่เปิดให้นักธุรกิจและบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชม กิจกรรมหลักภายในงานแสดงสินค้าประกอบด้วย

  • การจัดแสดงและประกวดสัตว์ต่าง ๆ เช่น โค สุกร ไก่ เป็ด ม้า แพะ แกะ กระต่าย
  • การจัดแสดงและประกวดพันธุ์พืชผักและผลไม้
  • การจัดแสดง ประกวด และจัดจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตรต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายมากที่สุดในงาน คื ผลิตภัณฑ์นม (เนย เนยแข็ง โยเกิร์ต) ผลิตภัณฑ์จากสุกร (แฮม ไส้กรอก)

นอกจากบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย เช่น สมาพันธ์ สมาคม ผู้กระจายสินค้า ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนบริษัทสตารท์อัพที่เสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
เช่น นวัตกรรมชีวภาพ สภาพอากาศ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน ฟาร์มอัจฉริยะ ฟาร์มแนวตั้ง หุ่นยนต์ เป็นต้น

ในช่วงก่อนวิกฤตโรคระบาด Covid-19 งาน SIA นับเป็นงานแสดงสินค้าที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดงานหนึ่งในฝรั่งเศส โดยมีผู้เข้าชมถึงประมาณ 650,000 ราย เนื่องจากเป็นโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับสัตว์ในภาคปศุสัตว์ ได้ชิมและจับจ่ายอาหารจากท้องถิ่น
ของฝรั่งเศส ตลอดจนอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วม ซึ่งมีพื้นที่ต่างหากในอาคารสินค้าอาหารนานาชาติ

งานแสดงสินค้า SIA ยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสจะได้พบผู้ประกอบการจากภาคการเกษตร และสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ จะเป็นการเยี่ยมงานครั้งสุดท้ายของนาย Emmanuel Macron ประธานาธิบดี ก่อนที่จะวาระจะสิ้นสุดลง ซึ่งผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีหลายคนก็มีแผนจะเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าวเพื่อสร้างฐานความนิยมสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2565 นี้

ความเห็น สคต.

งานแสดงสินค้า SIA เป็นงานแสดงสินค้าด้านการเกษตรสำคัญ ซึ่งผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าซึ่งนอกจากจะได้เจรจาธุรกิจแล้ว
จะยังใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับสินค้าและบริษัท/หน่วยงานที่เข้าร่วม เนื่องจากเป็นงานแสดงสินค้าที่มีบุคคลทั่วไป ซึ่งบางกลุ่มก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยตรงเพื่อเยี่ยมชมงาน และยังมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก (ประมาณ 4,000 ราย) มีข่าวเกี่ยวกับงานประมาณ 8,500 ชิ้นผ่านทางสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ วิทยุ ทีวี หากบริษัท/หน่วยงานที่เข้าร่วม มีจุดเด่นที่น่าสนใจและดึงดูดให้สื่อมวลชนจัดทำเป็นข่าว ก็จะสามารถเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริษัท/หน่วยงานได้เป็นอย่างดี

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (กุมภาพันธ์ 2565), ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Les Echos

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

OMD2 #สพต2