จากรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า ฟิลิปปินส์ อาจนำเข้าผลิตภัณฑ์นมมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่การผลิตนมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจำกัดและอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจาก การบริหารและการจัดการที่ยังไม่ได้ประสิทธิภาพ ขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ อีกทั้งต้นทุนการผลิตสูง ทำให้สามารถผลิตนมในประเทศได้เพียง 1 % ของความต้องการใช้ทั้งหมด


ฟิลิปปินส์จึงเป็นหนึ่งในตลาดนำเข้าผลิตภัณฑ์นมที่มีการแข่งขันสูง โดยในแต่ละปี ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์นมปริมาณมาก และแม้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะได้รับผลกระทบ จากปัญหาการขนส่งทั่วโลก และราคาสินค้าที่สูงขึ้น แต่ฟิลิปปินส์ยังคงจำเป็นต้องจัดหาผลิตภัณฑ์นม จากประเทศอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของทั้งประเทศ ซึ่งคาดว่าในปีนี้ฟิลิปปินส์จะนำเข้าผลิตภัณฑ์นมมากถึง 2.87 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นถึง 2.18 % จากปีที่ผ่านมา


จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบไทยในการศึกษาความต้องการและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ชาวฟิลิปปินส์อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม มุ่งสู่การขยายตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์นมมายังฟิลิปปินส์ให้มากขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญในการเจาะตลาดผู้บริโภค ควรเน้นรักษาคุณภาพมาตรฐาน สร้างความแตกต่างและแปลกใหม่ รวมถึงสร้างจุดขายด้านนวัตกรรมการผลิตที่ดีต่อสุขภาพในราคาที่จับต้องได้ เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์นมของไทยได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพจากผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ จนฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 สำหรับนมและผลิตภัณฑ์นมของไทย


หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางการค้า ได้ที่ https://ditp-overseas.com


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา