กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคสู่ตลาดต่างประเทศ ในรูปแบบการให้ข้อมูลและคำปรึกษาเชิงลึกโดยเน้นพื้นที่เป้าหมาย